Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Predávajúcim je internetový obchod www.atina-shop.sk / prevádzkovateľ:

Anita Štreicher, Jánošíkova 4347/34A, 94603, Kolárovo, zapísaný  v Živnostenskom registri OÚ Komárno, rozhodnutie číslo: OU-KN-OZP-2022/011817-2, číslo živnostenského registra: 410-38489,
IČO: 54845980, DIČ: 1076855076, e-mail: atina-shop@outlook.com
(ďalej len ako predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu www.atina-shop.sk predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho alebo telefonicky.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

2. Objednávanie

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

b) emailová objednávka na email predávajúceho

c) telefonicky na telefónne číslo predávajúceho uvedené v sekcii Kontakty

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru, prípadne pred jeho odoslaním kupujúcemu, bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar.

V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

Taktiež si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade, že si kupujúci zvolil platbu vopred prevodom na bankový účet, avšak platbu neuhradil do 5 pracovných dní odo dňa objednávky

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, neúplná adresa, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

* v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

3. Ceny

3.1 Cena uvedená pri tovare je konečná pre spotrebiteľa a vrátane DPH. Nie sme platcami DPH.

3.2 Ku základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia a platby si kupujúci vyberie. Cena je odvodená aj od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné nie je účtované.

4. Platby

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci nasledujúcimi spôsobmi:

a) na dobierku pri preberaní zásielky od Slovenskej pošty, alebo kuriéra Slovenskej pošty

b) v hotovosti pri osobnom odbere

c) prevodom na účet predávajúceho. Na základe odoslanej objednávky pošle predávajúci informáciu o celkovej hodnote objednávky spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 - prevodným príkazom zo svojho účtu,

 - priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

4.2 Platba je možná len v mene EURO, CZK (platí pre zákazníkov z Českej republiky).

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo emailom.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, o čom predávajúci informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky.

5.4 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.6 V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty je kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.1 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.8 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo spolu s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere obdrží kupujúci pokladničný blok z VRP.

5.9 Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) Slovenskou poštou – ako doporučený list, prípadne balík v závislosti na množstve a hmotnosti objednaného tovaru

b) osobný odber - osobný odber je možný výlučne po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho a to v Kolárove. Po prijatí objednávky predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním spôsob platby, miesto a čas osobného prebratia tovaru. Pri osobnom odbere je možné uhradiť objednávku len vopred prevodom na účet. Pri úhrade objednávky prevodom na účet bude tovar dodaný až po pripísaní celej sumy objednávky. V prípade osobného odberu sa poštovné neúčtuje.

c) Kuriérom Slovenskej pošty - doručenie nasledujúci pracovný deň po podaji zásielky. 

d) Poštou do krajín eurozóny, Veľká Británia, ČR a Maďarska – ako doporučený list, prípadne balík v závislosti na množstve a hmotnosti objednaného tovaru, dodanie obvykle do 5-7 pracovných dní.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, prípadne zašle tieto dokumenty v elektronickej forme emailom. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Vzhľadom na charakter predávaného tovaru z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť použitý tovar. Taktiež nie je možné vrátiť alebo vymeniť rozbalený tovar, keďže v takomto prípade nie je možné jednoznačne určiť, či tovar bol použitý alebo nie.

8. Záruky a reklamácie

8.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa), Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.5 Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na stránkach internetového obchodu www.atina-shop.sk.

8.6 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.7 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby

8.8 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, nemôže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.9 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o zaplatení, ktorý zároveň slúži ako záručný list. V prípade, že nie je možné reklamovanú vadu odstrániť, kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru alebo na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny. Kupujúci má právo voľby.

 

8.10 POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:

 

8.10.1 Bezodkladne po zistení vady nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku (popis vady).

8.10.1 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho.

8.10.2 Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci stanoví postup vybavenia reklamácie. Pokiaľ je to v možnostiach predávajúceho, posúdi reklamovanú vadu. Ak nie, predávajúci pošle reklamovaný tovar na posúdenie výrobcovi. O zvolenom spôsobe bez odkladu informuje kupujúceho.

8.10.3  Ak je nutné zaslanie reklamovaného tovaru výrobcovi, predávajúci tak urobí v čo najkratšom možnom čase.  Predávajúci priebežne informuje kupujúceho o stave vybavenia reklamácie.

8.10.4 Ak reklamácia nebude uznaná, predávajúci pošle späť tovar kupujúcemu, pričom si môže nárokovať na uhradenie nákladov s tým spojených.

8.10.5 V prípade uznanej reklamácie predávajúci kontaktuje kupujúceho a dohodne s ním spôsob vybavenie reklamácie – výmena tovaru alebo vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, pričom právo voľby má kupujúci. Vrátenie zaplatenej kúpnej ceny musí vykonať do 15 kalendárnych dní odo dňa uznania reklamácie.

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov:

 

  • V prípade, ak kupujúci / spotrebiteľ sa domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, akým bola vybavená jeho reklamácia, môže zaslať žiadosť o nápravu na našu emailovú adresu: atina-shop@outlook.com
  • Pokiaľ spotrebiteľ obdrží zamietnutie jeho žiadosti, alebo neobdrží odpoveď do 30 kalendárnych dní, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  • Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  • Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
  • Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

-       ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

-       ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  • Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

10. Ochrana osobných údajov

 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Podrobnejšie informácie ku spracovávaniu osobných údajov a ochrane osobných údajov nájdete tu:

https://www.atina-shop.sk/ochrana-osobnych-udajov/


Program Overené zákazníkmi na Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

11. Záverečné informácie

11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:

  • Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

                                                     

V Kolárove, dňa 30.09.2022

Copyright 2018 - 2023 © Atina-shop